Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la plana web www.lauratm.com, d’ara endavant “la WEB”, del qual és titular i propietària LAURA TORRES MASBERNAT, societat domiciliada a ADREÇA, (inscrita al Registre de
Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari F-051532-D / creada en virtut de la Llei X), d’ara endavant ” LAURA TORRES MASBERNAT “. L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.
A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
LAURA TORRES MASBERNAT no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i LAURA TORRES MASBERNAT no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.
LAURA TORRES MASBERNAT es reserva el dret de modificar i actualitzar la información de la WEB, la presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, LAURA TORRES MASBERNAT es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, LAURA TORRES MASBERNAT es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari.
Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la
WEB. Així mateix, LAURA TORRES MASBERNAT no es responsabilitza del contingut de
tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB
La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes que es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que puguin ser del seu interès i que LAURA TORRES MASBERNAT no gestiona ni controla en cap moment. La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre LAURA TORRES MASBERNAT i els titulars dels portals enllaçats. LAURA TORRES MASBERNAT no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB. A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza únicament i exclusivament entre l’usuari i els tercers. L’usuari accepta que LAURA TORRES MASBERNAT no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEBL’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie
de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament
dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES
En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a LAURA TORRES MASBERNAT serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.
El responsable del fitxer és LAURA TORRES MASBERNAT en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a Crta. de Vila – Casa Cauba – AD200 Encamp – Andorra – Principat d´Andorra. LAURA TORRES MASBERNAT no té Delegat de protecció de Dades.

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de:

* Donar resposta a consultes o peticions formulades à través del formulari web de www.lauratm.com

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, LAURA TORRES MASBERNAT l’informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa. L’informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva en el següent enllaç. (enllaç política de cookies)
Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç (enllaç a política de privacitat)

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS
Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de LAURA TORRES MASBERNAT, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.
No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de LAURA TORRES MASBERNAT.
L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de LAURA TORRES MASBERNAT o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels
principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la información continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS
LAURA TORRES MASBERNAT es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència del que s’ha esmentat en aquest apartat, NOM RESPONSABLE es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

ACCEPTACIÓ
L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les
condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals.